regulamin korzystania z usług internetowej platformy radiowej www.radiobeztantiem.pl

 1. Z usług internetowej platformy radiowej prowadzonej przez Multifm s.c., ul.Papieska 5f, 33-300 Nowy Sącz, nip:734-31-03-312 regon: 120065328, www.radiobeztantiem.pl mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Usługę internetowej platformy radiowej można zakupić w czasowych wariantach licencyjnych określonych w formularzu zamówienia z możliwością przedłużenia licencji na dalsze okresy. dane do logowania na platformie www.radiobeztantiem.pl wysyłane są na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 3. Uruchomienie usługi następuje następnego dnia po zapłaceniu ceny, tj. od następnego dnia w którym nastąpił wpływ należności na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dokument licencyjny (licencja) jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i zostanie przesłany na adres wskazany podczas rejestracji po opłaceniu faktury za w/w usługę. Faktura zostanie do klienta dostarczona drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji. Na życzenie klienta faktura może byc także wysłana pocztą tradycyjną. Licencja, faktura oraz dowód zapłaty ceny stanowią dokumenty potwierdzające zawarcie umowy usług internetowej platformy radiowej www.radiobeztantiem.pl
 4. Licencja nie ma charakteru wyłącznego - wystawiana jest dla przedsiębiorcy według adresu, w którym prowadzona jest dana działalność gospodarcza. oznacza to, że przedsiębiorca może korzystać z usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą we własnym imieniu wyłącznie w miejscu wskazanym w licencji pod jednym adresem, tj. może korzystać z usług w budynkach, w których prowadzi działalność gospodarczą lub na wolnym powietrzu (imprezy, eventy, wszelkiego rodzaju przestrzenie publiczne). Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w różnych miejscach pod różnymi adresami (np. po kilka restauracji, ośrodków wczasowych, pensjonatów hoteli biur itp.) wówczas przedsiębiorca winien wykupić licencję na każde z tych miejsc (adresów). Przedsiębiorca nie może sprzedawać ani udostępniać licencji osobom trzecim; nie może także udzielać sublicencji - każde naruszenie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą określoną w licencji.
 5. W ramach licencji przedsiębiorca otrzymuje usługę określoną w formularzu zamówienia.
 6. Materiał muzyczny zamieszczany w radiu internetowym www.radiobeztantiem.pl zawsze jest niezależny od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. organizacje takie jak: zaiks, stoart, zpav, sawp nie mogą pobierać opłat za odtwarzanie publiczne materiału muzycznego dostepnego pod adresem www.radiobeztantiem.pl. "MultiFM s.c." nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komunikatów audio i reklam audio przez Użytkownika w ramach usługi z dostępem do modułu umożliwiającego taką emisję. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, "MultiFM s.c." zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji wszelkich treści naruszających to prawo.
 7. Przed terminem wygaśnięcia licencji przedsiębiorca zostanie powiadomiony e – mail na adres podany w formularzu rejestracji o aktualnych warunkach przedłużenia licencji.
 8. Przedsiębiorca może zrezygnować z wykupionej licencji w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zamówienia. oświadczenie o rezygnacji z usługi należy przesłać na adres wskazany w pkt. 1. wyłączenie usługi nastąpi w dniu otrzymania oświadczenia o rezygnacji. zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną należną za cały okres licencyjny a kwotą należną za okres faktycznego korzystania z licencji nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia.
 9. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji z usługi zostanie złożone po upływie terminu określonego w ust. 8 wówczas nie nastąpi zwrot ceny i „Multifm s.c.” będzie gotowe świadczyć usługę w zakresie i terminie zgodnym z wykupionym okresem licencyjnym.
 10. Do odtwarzania radia internetowego www.radiobeztantiem.pl potrzebny jest komputer z dostępem do internetu. aby player mógł być poprawnie odtwarzany w niektórych przypadkach przeglądarka internetowa powinna mieć zainstalowaną wtyczkę flash odpowiednią dla systemu operacyjnego (pobierz wtyczkę).
 11. "Multifm s.c." nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług z przyczyn od siebie niezależnych.